شركت گسترش و تجهيزات ساختمان بهسان پارس درتاريخ 2 آبانماه 1364 تحت شماره 2042/2115 با نام شركت توليدي و ساختماني نصر خوزستان (سهامي خاص)‌با مشاركت بانك استان خوزستان به ميزان80 %  و آقاي محمد علي رئيس پور10% و آقاي مهدي اشكيان اصفهاني10 %  و با سرمايه يك ميليون ريال دراداره ثبت شركتهاي اهواز به ثبت رسيد:
درتاريخ 1367/09/05نام شركت از شركت ساختماني نصر خوزستان (سهامي خاص) به موجب موافقتنامه 67/09/05 تصويبي اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي تهران به نام شركت توليدي و ساختماني نصرخوزستان (سهامي خاص) تبديل گرديد .

طبق صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1382/10/27 نام شركت از شركت توليدي و ساختماني نصر خوزستان به شركت گسترش تجهيزات ساختمان بهسان پارس (سهامي خاص) تغيير يافت .

سهامداران فعلي شركت عبارتند از شركت بين المللي توسعه ساختمان به تعداد 5998 سهم ،‌ شركت آ.س.پ به 1 سهم و شركت شهرسازي و خانه سازي باغميشه به تعداد 1 سهم جمعا 6000 سهم يكصد هزار ريالي مي باشد . به موجب صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1386/07/01 محل شركت در واحد ثبتي تهران به آدرس : شهر تهران خيابان شيخ بهائي جنوبي –  ساختمان برج بين الملل تهران تغيير و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گرديد

آدرس

تهران-ميدان آرژانتين - خيابان احمد قصير - خيابان هشتم - پلاك11 - طبقه دوم - تلفن:88538581.3

پست الكترونيك: info@bsp-co.ir

كد پستي : 1514737414

شماره هاي تماس دفتر فروش:  88538587-88538588           

دورنگار : 88538580

Address

Tehran-right Argentina - street Ahmad, short sleeve - Eighth Street - No. 11 - Second Floor - phone: 88538581.3
Email: info@bsp-co.ir

Postal code: 1514737414

  Number of back office: 88538587-88538588

  Fax: 88538580

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت